+ Ngày 21 - 09 - 2023 (Liên tục cập nhật)

    + Ngày 20 - 09 - 2023 (Liên tục cập nhật)

    + Ngày 19 - 09 - 2023 (Liên tục cập nhật)

    + Ngày 18 - 09 - 2023 (Liên tục cập nhật)

    + Ngày 16 - 09 - 2023 (Liên tục cập nhật)

    + Ngày 14 - 09 - 2023 (Liên tục cập nhật)

    + Ngày 13 - 09 - 2023 (Liên tục cập nhật)

    + Ngày 12 - 09 - 2023 (Liên tục cập nhật)

  

 trung tâm dịch vụ việc làm bắc ninh, trung tâm dv việc làm tỉnh bắc ninh, trung tâm giới thiệu việc làm bắc ninh